VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Na sádrové obklady imitující dekorativní kámen poskytuje výrobce pětiletou záruku od data zakoupení uvedených obkladů, pod podmínkou, že jejich instalace bude provedena na správně připravený podklad. Práva vyplývající ze záruky (pouze na zboží) získává kupující ve chvíli převzetí výrobků, pokud je zaplatil včas a v plné výši. Pokladem pro uplatnění uvedených práv je originál faktury-daňového dokladu, výdejky ze skladu. Firma EPIKA-DESIGN se zavazuje posoudit reklamaci do 14 pracovních dní od data doručení písemné reklamace do sídla firmy. Pokud kupující při pokládce zjistí vady výrobku, přeruší pokládku a podá reklamaci. Výrobce provede prohlídku na místě, které kupující uvede, aby zjistil, zda je reklamace oprávněná. Bude-li reklamace oprávněná, vadný výrobek bude vyměněn za nový bez vad, a to ve lhůtě a za podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami. V odůvodněných případech má výrobce právo odmítnout záruční plnění za situace, kdy kupující věděl o vadě ve chvíli převzetí výrobku nebo pokud vada není příliš závažná a nesnižuje užitkovou hodnotu výrobku. Výrobce v rámci poskytnuté záruky uzná jím zaviněné vady, zejména pak: konstrukční vady, vady provedení, vady způsobené špatnou kvalitou použitých surovin.
 2. Před zahájením pokládky je nutno zkontrolovat, zda obkladačky nejsou poškozené a pokud ano, ihned reklamovat výrobek u prodejce. Po montáži takových obkladů na místo určení již reklamace nebude možná. Prodejce v záruční době neodpovídá za mechanická poškození způsobená vadnou přípravou podkladu.
 3. Reklamace se nevztahuje na výrobky poškozené v důsledku nepředvídatelných událostí – např. živelných pohrom.
 4. Záruka se nevztahuje na vady a/nebo poškození výrobků vzniklé tím, že k montáži produktů byly použity nevhodné materiály či technologie.
 5. Vyráběné obklady splňují požadavky evropských norem PN-EN 15283-2 A1, které se týkají ustanovení směrnice EU Stavební výrobky.

Ke každé výrobní šarži produktu jsou přiložena státní prohlášení o shodě, které jsou k nahlédnutí v sídle firmy. Kromě toho na žádost zákazníka vystavujeme ke každé dodávce certifikát kvality. Ostatní podrobnosti ohledně jednotlivého sortimentu jsou uvedeny v technické specifikaci, která je k dispozici v sídle firmy.

JE TOLEROVÁNO A NELZE REKLAMOVAT

 1. Rozdíly v rozměrech a vzhledu produktů.
 2. Úbytky ve vrchní vrstvě produktů následkem jejich opotřebení.
 3. Změny v barevných odstínech produktů v důsledku způsobu jejich použití a působení povětrnostních vlivů.
 4. Případné mikroskopické praskliny vzniklé na povrchu v důsledku smršťování souvisejícího s dozráváním produktů.
 5. Rozdíly ve struktuře a barvách, podmíněné výrobním procesem a přirozenou proměnlivostí barev surovin použitých k výrobě produktů v různých obdobích.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. V případě, že dodavatelem zboží na určené místo je firma EPIKA-DESIGN, je kupující povinen dodávku zkontrolovat (množství, kvalita, shoda), případné nedostatky se zapisují do výdejky ze skladu.
 2. Zboží převzaté bez výhrad je považováno za zboží bez viditelných vad.
 3. V případě zjištění skrytých vad vzniklých v průběhu realizace investice kupující pozastaví pokládku výrobku.
 4. Zpozdí-li se kupující s platbou, firma EPIKA-DESIGN účtuje úroky z prodlení v zákonem stanovené výši. Za datum platby se považuje datum připsání platebních prostředků na bankovní účet firmy.
 5. Je-li zboží prodáváno na dřevěných vratných paletách s logem Epika-Design, je účtována smluvní kauce. Kauce je vrácena po dodání palet do sídla firmy. Pokud příslušná paleta není vrácena do 60 dní od data nákupu, firma není povinna ji odkoupit za prodejní cenu.
 6. Zákazník je povinen uvést veškeré informace, které usnadní rychlé a správné vyřízení objednávky.
 7. Zákazník je povinen objednávat zboží písemně a v objednávce uvést údaje dle firemního katalogu. Veškeré další náklady vyplývající ze změny objednávky v průběhu jejího vyřizování nebo z uvedení chybných údajů hradí objednavatel.
 8. V případě stálé spolupráce jsou prodejní podmínky upraveny zvláštními smlouvami.

KUPUJÍCÍ JE POVINEN SI PŘEČÍST OBCHODNÍ PODMÍNKY
Upozorňujeme, že i přes veškeré snahy o věrné zobrazení nemusí některé fotografie v katalogu zobrazovat skutečné barvy a struktury.