VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Na sadrové obkladové prvky imitujúce dekoratívny kameň poskytuje výrobca 5 ročnú záruku odo dňa zakúpenia vyššie uvedených obkladových prvkov za predpokladu správnej prípravy povrchu, na ktorý budú nalepené. Práva vyplývajúce zo záruky prislúchajú (iba na tovar ) okamihom prevzatia výrobkov pod podmienkou ich včasného uhradenia vplnej výške. Základom pre podanie reklamácie je originál faktúry, výdajka kupujúceho. Spoločnosť EPIKA-DESIGN sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v priebehu 14 pracovných dní od dátumu písomného podania reklamácie doručeného do sídla spoločnosti. Vprípade, ak kupujúci zistí chyby, zdrží sa ďalšieho lepenia obkladových prvkov na povrch auplatní reklamáciu. Za účelom skúmania opodstatnenosti reklamácie vykoná výrobca vizuálnu kontrolu na mieste uvedenom kupujúcim. Vprípade, ak je reklamácia opodstatnená sa chybný výrobok zamení za bezchybný vlehote apodľa obojstranne dohodnutých pravidiel. Vodôvodnených prípadoch má výrobca právo odmietnuť záväzky vyplývajúce zo záruky v situácii, keď kupujúci vedel ochybe vokamihu prevzatia výrobku alebo ak je chyba nevýznamná aneznižuje úžitkovú hodnotu výrobku. Vrámci záruky uznáva výrobca chyby spôsobené jeho zavinením, najmä: konštrukčné chyby, chyby pri zhotovení, chyby vzniknuté vdôsledku použitia nekvalitných surovín.
 2. Pred začatím lepenia sa uistite, či sú obkladové prvky nepoškodené avprípade potreby si ihneď uplatnite reklamáciu výrobku u predajcu. Po nalepení takýchto obkladových prvkov na povrch nebude možné ich reklamovať. Počas záručnej lehoty predávajúci nezodpovedá za mechanické poškodenia, ktoré vzniknú vdôsledku chybného zhotovenia povrchu
 3. Reklamácia sa nevzťahuje na výrobky poškodené v dôsledku nepredvídaných udalostí, napr. prírodných katastrof.
 4. Záruka sa nevzťahuje na chyby a/alebo poškodenia výrobkov zapríčinené použitím nevhodných materiálov alebo technológií pri lepení výrobkov,
 5. Vyrábaný obkladový prvok spĺňa požiadavky európskych noriem PN-EN 15283-2 A1 týkajúcich sa smernice EÚ ostavebných výrobkoch.

Každá šarža výrobku je vybavená Národným vyhlásením ozhode (Krajowe Deklaracje Zgodności), ktoré je dostupné na nahliadnutie vsídle spoločnosti, okrem toho na požiadanie zákazníka vydáme ku každej dodávke Certifikát kvality. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa jednotlivých sortimentov sú uvedené vtechnických údajoch dostupných vsídle spoločnosti.

REKLAMÁCII NEPODLIEHAJÚ A SÚ PRÍPUSTNÉ

 1. 1. Rozdiely vrozmeroch a vzhľade výrobkov.
 2. Straty vhornej vrstve výrobkov spôsobené opotrebovaním pri ich používaní.
 3. Zmeny farby výrobkov zapríčinené spôsobom ich používania avplyvom poveternostných podmienok.
 4. Prípadné mikrotrhliny vpovrchu zapríčinené sťahmi spojenými so zrením výrobkov,
 5. Rozdiely vštruktúre a farbách podmienené výrobným procesom aprirodzenou zmenou farby surovín použitých pri výrobe produktov vrôznom časovom rozpätí.

PREDAJNÉ PODMIENKY

 1. Vsituácii, keď dodávateľom tovaru do určeného miesta je spoločnosť EPIKA-DESIGN sa kupujúci zaväzuje skontrolovať dodávku (množstvo, kvalitu, zhodnosť); prípadné nedostatky je potrebné uviesť vo výdajke.
 2. Tovar prevzatý bez výhrad sa považuje za tovar bez viditeľných chýb.
 3. Vprípade zistenia skrytých chýb, ktoré vznikli počas realizácie investície, kupujúci preruší lepenie výrobku.
 4. Vprípade oneskorenej platby účtuje spoločnosť EPIKA-DESIGN úroky zomeškania vzákonnej výške. Za deň platby sa považuje deň, vktorom sa platba pripíše na účet spoločnosti.
 5. Ak sa tovar predáva na drevených vratných paletách svypáleným logom Epika-Design, spoločnosť vyberá zmluvnú kauciu. Kaucia bude vrátená po dodaní paliet do sídla. Vprípade, ak príslušná paleta nebude vrátená v lehote 60 dní od dátumu zakúpenia, spoločnosť nie jej povinná ju spätne odkúpiť za predajnú cenu
 6. Zákazník je povinný poskytnúť všetky informácie, ktoré pomôžu rýchlo asprávne realizovať objednávku.
 7. Zákazník je povinný podať objednávku písomnou formou auviesť údaje vsúlade skatalógom spoločnosti. Akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce zo zmeny objednávky počas jej realizácie alebo vdôsledku uvedenia nesprávnych údajov znáša objednávateľ
 8. Vprípade stálej spolupráce budú podrobné predajné podmienky zahrnuté vosobitných zmluvách.

KUPUJÚCI JE POVINNÝ SI PREČÍTAŤ PREDAJNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo na to, že napriek nášmu úsiliu niektoré fotografie vkatalógu nemusia verne odrážať reálne farby a kresbu.