OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

  1. Na płytki gipsowe imitujące kamień dekoracyjny producent udziela gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty zakupu w/w płytek, pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy powierzchni na której zostaną one zamontowane. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar ) z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadanie przez kupującego oryginału faktury VAT, dokumentu WZ . Firma EPIKA-DESIGN zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego dostarczonego do siedziby firmy. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcji, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złej jakości surowców.
  2. Przed rozpoczęciem układania należy sprawdzić czy płytki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. Po zamontowaniu takich płytek na powierzchnię reklamacja nie będzie możliwa. W okresie objętym gwarancją sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne, które wynikają z wadliwego wykonania powierzchni
  3. Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych.
  4. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia produktów powstałe w wyniku użycia nieodpowiednich materiałów lub technologii do zamontowania Produktów,
  5. Produkowana płytka spełnia wymagania Norm Europejskich PN-EN 15283-2 A1 odnoszących się do postanowień dyrektywy UE Wyroby Budowlane.

Do każdej partii wyrobu wystawiane są Krajowe Deklaracje Zgodności dostępne do wglądu w siedzibie firmy, ponadto na żądanie klienta do każdej dostawy wystawiamy Świadectwo Jakości. Pozostałe szczegóły odnośnie poszczególnych asortymentów zawarte są w specyfikacji technicznej dostępnej w siedzibie firmy.

NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI I SĄ DOPUSZCZALNE

1. Różnice w wymiarach i wyglądzie produktów.
2. Ubytki w wierzchniej warstwie produktów będące następstwem ich eksploatacji.
3. Zmiany w kolorystyce produktów spowodowane sposobem ich użytkowania oraz oddziaływania warunków atmosferycznych.
4. Ewentualne mikropęknięcia na powierzchni powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem produktów,
5. Różnice w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kolorystyki surowców stosowanych do wyrobu produktów w różnym okresie czasu

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest firma EPIKA-DESIGN kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy (ilość, jakość, zgodność); ewentualne braki wpisuje się w dokumencie WZ.
2. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu sprzedawcę.
4. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty firma EPIKA-DESIGN nalicza karne odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień w którym środki płatnicze wpłyną na konto firmy.
5. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo Epika-Design pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet do siedziby. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu firma nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży
6. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych w celu szybkiej i prawidłowej realizacji zamówienia.
7. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi zamawiający
8. Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.

KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW SPRZEDAŻY
Zastrzegamy, że pomimo prób wiernego odwzorowania niektóre zdjęcia w katalogu mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych kolorów oraz faktur.