OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE

  1. Na wszystkie produkty firmy Epika Design (kamień dekoracyjny, płyty tarasowe, deski ogrodowe) producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadanie przez kupującego oryginału faktury VAT, dokumentu WZ . Firma EPIKA-DESIGN zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego dostarczonego do siedziby firmy. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcji, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złej jakości surowców.

  2. Przed rozpoczęciem układania należy sprawdzić czy płytki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. Po zamontowaniu takich płytek na powierzchnię reklamacja nie będzie możliwa. W okresie objętym gwarancją sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne, które wynikają z wadliwego wykonania powierzchni
  3. Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych.
  4. Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia produktów powstałe w wyniku użycia nieodpowiednich materiałów lub technologii do zamontowania Produktów,
  5. Produkowana płytka spełnia wymagania Norm Europejskich PN-EN 15283-2 A1 odnoszących się do postanowień dyrektywy UE Wyroby Budowlane.

Do każdej partii wyrobu wystawiane są Krajowe Deklaracje Zgodności dostępne do wglądu w siedzibie firmy, ponadto na żądanie klienta do każdej dostawy wystawiamy Świadectwo Jakości. Pozostałe szczegóły odnośnie poszczególnych asortymentów zawarte są w specyfikacji technicznej dostępnej w siedzibie firmy.

NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI I SĄ DOPUSZCZALNE

1. Różnice w wymiarach i wyglądzie produktów.
2. Ubytki w wierzchniej warstwie produktów będące następstwem ich eksploatacji.
3. Zmiany w kolorystyce produktów spowodowane sposobem ich użytkowania oraz oddziaływania warunków atmosferycznych.
4. Ewentualne mikropęknięcia na powierzchni powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem produktów,
5. Różnice w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kolorystyki surowców stosowanych do wyrobu produktów w różnym okresie czasu

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest firma EPIKA-DESIGN kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy (ilość, jakość, zgodność); ewentualne braki wpisuje się w dokumencie WZ.
2. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
3. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu sprzedawcę.
4. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty firma EPIKA-DESIGN nalicza karne odsetki w wysokości odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień w którym środki płatnicze wpłyną na konto firmy.
5. Jeżeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym logo Epika-Design pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji następuje po dostarczeniu palet do siedziby. W przypadku nie zwrócenia właściwej palety w terminie 60 dni od daty zakupu firma nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży
6. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych w celu szybkiej i prawidłowej realizacji zamówienia.
7. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania błędnych informacji ponosi zamawiający
8. Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzedaży są zawarte w odrębnych umowach.

KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW SPRZEDAŻY
Zastrzegamy, że pomimo prób wiernego odwzorowania niektóre zdjęcia w katalogu mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych kolorów oraz faktur.